Walne Zebranie

Dnia 18.10.2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Augustowskiego Klubu Sportów Wrotkarskich i Rowerowych. Udział w nim wzięło 13 spośród 16 członków Klubu. Rozpoczynając obrady dokonano wyboru przewodniczącego oraz sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania wybrano Arkadiusza Hawryluka, na sekretarza Adama Milanowskiego. Na początku obrad przewodniczący zebrania – Arkadiusz Hawryluk przedstawił sprawozdanie z ostatnich czterech lat działalności klubu. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i w wyniku tajnego głosowania został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
Skład władz Klubu po wyborach:
Zarząd:
1. Jan Bukłaho – Prezes
2. Arkadiusz Hawryluk – Wiceprezes
3. Adam Milanowski – Sekretarz
4. Konrad Witkowski – Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
1. Krzysztof Bujnowski – Przewodniczący
2. Jacek Siemaszko – Zastępca Przewodniczącego
3. Mariusz Szarkiewicz – Sekretarz
Na zakończenie zebrania omówiono bieżące sprawy oraz plany działalności klubu w najbliższym czasie.

Permalink do tego artykułu: https://www.klubrowerowy.augustow.pl/walne-zebranie/

Facebook